jueves, 26 de abril de 2012

FÒRUM - MOROSOS

ELS MOROSOS. Bopa número 018, any 24, del 18 d’abril de 2.012. Hi podem trobar la “llista” dels obligats tributaris que no han pagat la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques de l’any 2.011. És a dir, la relació de persones o empreses que no han pagat la taxa a Govern per activitat econòmica, amb una sanció accessòria del 50% de l’import que han deixat de pagar i amb un termini de 13 dies per efectuar el corresponent recurs o pagar. En primer lloc he de dir que les persones que desgraciadament ens han deixat, ni posaran cap recurs, ni pagaran. En segon lloc diré que moltes d’aquestes empreses ja fa anys que no existeixen però no s’han donat de baixa i van acumulant sancions any rere any fins a tres anys, doncs aquest és el termini en que prescriu la sanció i el deute. No seria més lògic donar de baixa automàticament totes aquelles empreses que no paguen ? De passada actualitzaríem tots els Registres... En tercer lloc he d’afirmar que hi ha moltes persones que si existeixen i empreses que encara estan actives i que tampoc paguen ni posen cap recurs. Aquesta “llista” en concret consta de 66 fulls, a 41 empreses per full, que dona un total d’unes 2.700 empreses, amb un total impagat que ronda els 3 milions de euros ... No és d’estranyar doncs que tantes empreses tampoc dipositessin els seus comptes. “Llista” que sortirà publicada al Bopa d’aquesta setmana. Aquest tant sols és un “exemple” de com “no s’han de fer les coses”, o sigui : igual de malament que els Governs anteriors, ja que si afegim també les llistes d’impagats per la Taxa de Tinença de vehicles, per l’impost d’activitat comercial comunal, pel foc i lloc, per l’ISI, etc.. Trobarem que tot plegat “suma” un “munt” de milions de euros. I si a més prescriuen als tres anys, no s’acumulen els anteriors. I en el cas de que es duguin a la Batllia es queden amuntegats fins que han transcorregut els tres anys... Total : no es cobra mai. Enlloc de “muntar” una Agència Tributària, no seria millor “muntar” un Departament de Cobrament de morosos ? (amb cobradors del frac, o sense). Atentament, Miquel CALSINA GORDI.

viernes, 20 de abril de 2012

FÒRUM - MÚTUA ELÈCTRICA


MÚTUA ELÈCTRICA DE SANT JULIÀ.

He de dir de entrada que desconec els estatuts de la Mútua elèctrica de Sant Julià de Lòria, no els he pogut trobar per Internet, dubto molt que siguin els mateixos de quan es va fundar, l’any 1.914, però imagino que es tracta actualment d’una societat, doncs disposa d’accionistes, imagino també que estarà inscrita al Registre de Societats i que per tant ha de complir amb el que “dicta” la Llei de Societats i també amb la Llei de Comptabilitat.

No parlaré doncs del “cas” d’un Director que treballa mitja jornada, cobrant un salari de jornada complerta (amb els meus dubtes) i que al mateix temps és Consol Menor de Sant Julià, treballant també mitja jornada i cobrant també un salari de jornada complerta (també amb els meus dubtes). Potser serà “legal” però de ètica en té ben poca.

Tampoc parlaré de si la Mútua ha de destinar els diners que en teoria són de tots els accionistes per pagar “coses” que res tenen a veure amb la seva activitat. I no penso tant sols en les accions de Naturlàndia, sinó també en altres “temes” que al meu entendre haurien de passar per Assemblea abans de ser pagats.

Del que vull parlar és d’una irregularitat que comet la Mútua any rere any.

Segons la Llei de Comptabilitat la Mútua s’ha de considerar una empresa, doncs segons el seu article 1.2.c. “és una entitat que, tenint o no personalitat jurídica, constitueix una unitat econòmica o un patrimoni separat, quan efectua activitats empresarials o professionals. Es consideren activitats empresarials o professionals les que impliquen l’ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d’algun d’aquests factors de producció, amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de bens o realització de serveis”.
Article 16. “Amb la data de tancament de l’exercici i en el termini màxim de sis mesos a comptar d’aquesta data els empresaris han de formular i signar els comptes anuals que formant una unitat comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis del patrimoni net, l’estat de flux efectiu i la memòria”.

Això sembla que es fa, doncs la Junta signa els comptes al mes de maig, encara que no hagin estat aprovats en Assemblea (no veig massa clara doncs la validesa d’aquesta signatura).

Una altra “cosa” succeeix amb la Llei de Societats, que en el seu article 30 ens diu que :
“1. Cada any s’ha de celebrar una Junta General per deliberar i adoptar els acords corresponents a les matèries indicades a les lletres a), b) i c) de l’article anterior.
a) Aprovació dels comptes.
b) Aplicació del resultat.
c) Censura de la gestió social.
2. La data de celebració de la Junta general ha d’estar compresa dins el període que els estatuts determinin. Aquest període no pot ser superior, en cap cas, als sis mesos comptats a partir de la data d’inici d’un nou exercici social”.

Això, evidentment no es fa. Es convoquen les Assemblees al juliol o a l’agost quan la majoria d’accionistes es troben de vacances.

Proposaria doncs als accionistes impugnar l’Assemblea d’aquest any i posar d’una vegada per totes les coses clares a la “merienda de negros” que representa cada any dita Assemblea, doncs penso que aquest any hi ha temes importants a discutir.

Atentament,

Miquel CALSINA GORDI.