jueves, 6 de septiembre de 2012

FÒRUM - COMPTABILITAT

POSAR-SE AL DIA COMPTABLEMENT. Imaginem un comerciant, empresari, arrendador, pagès ... (qualsevol persona que realitza una activitat econòmica) que s’adona ara mateix de que ha d’efectuar aquest mes un pagament a compte “de la liquidació corresponent al període impositiu que estigués en curs l'1 de setembre” (tal i com en diuen a Tributs), pels obligats tributaris de l’IS (Impost de Societats) i l’IAE (Impost sobre la renda de les activitats econòmiques) i es vol “posar al dia” i pagar. Aquest pagament a compte s’efectua calculant el 2,5% del Resultat comptable de l’exercici anterior, o sigui el 2.011. Haurà doncs, a banda de dur tota la comptabilitat de l’any actual, fer la de l’any anterior, amb el degut dipòsit de comptes o la declaració jurada d’ingressos inferiors a 150.000 euros (que no exclou la comptabilitat simplificada). Aquesta comptabilitat, encara que sigui amb el model simplificat, comporta una comparativa amb l’any anterior el 2.010, amb el que haurà de fer també la comptabilitat d’aquest any. Sense oblidar que l’any 2.009 també tenia l’obligació de dur-la i que li poden demanar. De fet, encara que no existís cap sanció per al dipòsit de comptes del 2.009, aquell que es va posar al dia al 2.010 i 2.011 ja li varen demanar també els comptes del 2.009. Complicat ? Molt. Sobretot si tenim en compte que poca gent ha guardat la deguda documentació tot i ser-ne obligatori. Que farà Govern ? La vista “grossa” com fins ara ? Continuarà demanant els comptes, però sense imposar cap sanció ? Que passarà a partir d’ara ? Seran perseguits els obligats tributaris que no compleixen les lleis ? De totes maneres penso que és molt complicat per aquells que ara si volen posar-se al dia, complir amb els tràmits dels anys anteriors. Complicat serà també realitzar un pagament a compte amb unes xifres que no es disposen. Veurem a final de setembre quantes declaracions de pagament a compte manquen, quants obligats tributaris no disposen encara de l’obligatori número de Registre tributari... Veurem també si passa alguna “cosa” ? Atentament, Miquel CALSINA GORDI.