martes, 9 de octubre de 2012

FÒRUM - MORATÒRIA

LA MORATÒRIA. Que la Llei de la Seguretat Social estava mal feta ja ho sabíem l’any 2.008, quan es va publicar (normal, quan les lleis estan fetes per funcionaris), també ho sabíem l’any 2.009 quan va entrar en vigor, però no ha estat fins l’any 2.012 quan s’ha acabat el termini per “adaptar-se” a aquesta llei per a aquells que no eren assalariats, quan s’ha “destapat” la incongruència, l’injustícia... als treballadors per compte propi i la “tarifa plana” de la seva cotització a 400 euros. Ha estat precisament quan ha afectat als pagesos, als administradors, als cònjuges... que no han pagat mai res a la Cass i ara els han convertit en treballadors per compte propi. Val a dir, que la Llei no diu res dels Consellers de Societats, però sembla que la Cass també els vol convertir en treballadors per compte propi. Tres anys de queixes en el que han passat dos governs diferents que no han estat capaços de modificar aquesta llei mal feta. Tant sols uns petits “retocs” que no l’han arreglat. Ara, a darrera hora ens proposen una moratòria fins a finals de juny del 2013, a fi de poder mentrestant fer la modificació necessària. Jo em demano com es poden fer tant malament les coses ? I sobretot em demano perquè els que ja érem autònoms varem passar directament a ser treballadors per compte propi amb la “tarifa plana”, sense moratòria. També em demano perquè alguns assalariats si i altres no van passar a ser treballadors per compte propi (em refereixo a socis amb el 50% o més de les accions i als cònjuges)? Quin criteri va seguir la Cass per fer aquesta conversió a uns si i a altres no ? sense moratòria tampoc, evidentment. Potser, tant sols es varen “fixar” amb aquelles societats que tenien algun “incident” ? Aquest és el problema de deixar interpretar les lleis a conveniència i de fer lleis que es presten a diferents interpretacions. I de deixar a la Cass fer el que li dona la gana sempre. Espero aviat aquesta modificació de la Llei, que permeti no pagar “massa” a aquell que no hi arriba, que no obligui a pagar “poc” a aquell que pot i vol cotitzar més, que no obligui a cotitzar a aquell que no li servirà de res doncs no acumularà mai els punts suficients, que no generi dobles cotitzacions, que no afecti als pensionistes... Espero que aquesta vegada la Llei estigui feta per professionals, no per funcionaris en excedència, per “entesos”, no per Consellers Generals. Atentament, Miquel CALSINA GORDI.

jueves, 4 de octubre de 2012

FÒRUM - POSAR-SE AL DIA

POSAR-SE AL DIA COMPTABLEMENT. Imaginem un comerciant, empresari, arrendador, pagès ... (qualsevol persona que realitza una activitat econòmica) que s’adona ara mateix de que ha d’efectuar aquest mes un pagament a compte “de la liquidació corresponent al període impositiu que estigués en curs l'1 de setembre” (tal i com en diuen a Tributs), pels obligats tributaris de l’IS (Impost de Societats) i l’IAE (Impost sobre la renda de les activitats econòmiques) i es vol “posar al dia” i pagar. Aquest pagament a compte s’efectua calculant el 2,5% del Resultat comptable de l’exercici anterior, o sigui el 2.011. Haurà doncs, a banda de dur tota la comptabilitat de l’any actual, fer la de l’any anterior, amb el degut dipòsit de comptes o la declaració jurada d’ingressos inferiors a 150.000 euros (que no exclou la comptabilitat simplificada). Aquesta comptabilitat, encara que sigui amb el model simplificat, comporta una comparativa amb l’any anterior el 2.010, amb el que haurà de fer també la comptabilitat d’aquest any. Sense oblidar que l’any 2.009 també tenia l’obligació de dur-la i que li poden demanar. De fet, encara que no existís cap sanció per al dipòsit de comptes del 2.009, aquell que es va posar al dia al 2.010 i 2.011 ja li varen demanar també els comptes del 2.009. Complicat ? Molt. Sobretot si tenim en compte que poca gent ha guardat la deguda documentació tot i ser-ne obligatori. Que farà Govern ? La vista “grossa” com fins ara ? Continuarà demanant els comptes, però sense imposar cap sanció ? Que passarà a partir d’ara ? Seran perseguits els obligats tributaris que no compleixen les lleis ? De totes maneres penso que és molt complicat per aquells que ara si volen posar-se al dia, complir amb els tràmits dels anys anteriors. Complicat serà també realitzar un pagament a compte amb unes xifres que no es disposen. Veurem a final de setembre quantes declaracions de pagament a compte manquen, quants obligats tributaris no disposen encara de l’obligatori número de Registre tributari... Veurem també si passa alguna “cosa” ? Atentament, Miquel CALSINA GORDI.

FÒRUM - OBLIGATS TRIBUTARIS

ELS OBLIGATS TRIBUTARIS. Són obligats tributaris les persones residents a Andorra que duen a terme una activitat econòmica (fins i tot sense tenir cap empresa), també ho són els arrendadors (pel damunt dels 40.000 euros), la venda d’immobles (pel damunt de cinc vendes), les retribucions a administradors o consellers de societats i evidentment, també les societats. Fins i tot, Govern ha afegit pel que fa al pagament a compte, les entitats sense ànim de lucre (associacions, federacions, clubs... “MANDA GUEVOS”) . Sabem que aproximadament a Andorra hi ha unes 10.000 empreses entre autònoms (ara dits, treballadors per compte propi, “MANDA GUEVOS”, un altre cop) i societats. Dic aproximadament perquè mai ens han donat aquesta dada amb exactitud i a cada “Bopa” publicat, surten més societats en liquidació. No sabem quants arrendadors, venedors d’immobles, administradors, consellers, pagesos, ramaders ... han “d’engreixar” aquesta xifra. Posem un total aproximat de 12.000 ? L’Administració Tributària no ha comunicat encara les dades del nombre de declaracions de pagament a compte dels impostos directes efectuades. Però molt em temo que aquestes no superaran el nombre de 6.000. Això significarà que la meitat dels obligats tributaris ni ha declarat ni evidentment tributarà. En canvi, l’altra meitat pagarà per “tots”. És exactament el mateix que esta passant amb els impostos indirectes, i també amb altres taxes. És un cas similar al nombre de dipòsit de comptes (val a dir que, indispensable per efectuar el pagament a compte). La meitat del país no compleix les lleis i no passa res ? Potser ens hauríem de plantejar l’opció, de no pagar ningú ? Potser hauríem de dipositar el nostre pagament a la Batllia ? Igual amb alguna d’aquestes opcions Govern “espavilaria”. Com ja hagués hagut d’espavilar actualitzant tots els registres (comerç, societats, professionals, etc...). Cal no oblidar, com ells mateixos van reconèixer, que tant sols es van enviar uns 4.000 “recordatoris” del pagament a compte. Això indica que manca molt obligat tributari per identificar o si més no, eliminar dels registres. Ara que hi penso... Ni tant sols sabem quants residents hi ha realment a Andorra. Atentament, Miquel CALSINA GORDI.