viernes, 11 de enero de 2013

FÒRUM - IGI

L’ IGI NEGATIU. He demanat molts cops que l’Administració Tributària sigui “pacient” amb els empresaris, deixant un període prudencial d’adaptació perquè tothom pugui fer les declaracions, factures, llistats, inventaris... correctament, sense sancions. Segons em varen comentar experts tributaris, a Espanya varen necessitar dos anys per adaptar-se a l’IVA, no tinguem doncs “pressa” en que tot es faci correctament els primers dies d’entrada en vigor de l’impost (IGI). Avui m’agradaria “ajudar” al nostre Govern, a la nostra Administració Tributària, al Departament d’impostos o Tributs, o a qui “afecti” “públicament” l’IGI. No totes les declaracions seran en benefici de la nostra “Administració”. Moltes declaracions seran perjudicials per la mateixa. No sé si aquest “aspecte” s’ha tingut degudament en compte, s’hi s’ha “pensat” amb encert, o simplement si s’ha “previst”. O simplement, si la Llei esta ben feta o mal feta. Hi hauran moltes declaracions d’IGI negatives, amb el que l’Estat haurà de retornar diners. Existirà encara per “alguns” un benefici fiscal. O simplement, en alguns casos no existirà cap mena de “recaptació-liquidació”. Posaré alguns exemples : 1. Empresaris que facturen menys de 100.000 euros anuals, que s’han acollit al règim simplificat. Alguns ho faran per evitar “feina” administrativa, altres ho han fet per obtenir guanys (els surt més a compte descomptar directament un 1,5%, o un 3% dels ingressos, que fer la corresponent declaració). 2. Empresaris que facturen menys de 40.000 euros (no són considerats com activitat econòmica, no han de fer cap declaració, però atenció : tampoc poden cobrar IGI). No vull aquí fer “esment” als “espavilats” de torn. 3. Empresaris que tindran un repercutit igual a zero euros, però un suportat igual a X euros, amb el que la seva declaració serà negativa i els hauran de retornar diners. 4. Associacions sense ànim de lucre, entitats esportives, clubs, federacions, acadèmies, professors particulars, farmàcies, metges ... Que poden fer tots “tranquil·lament” una declaració d’IGI negativa i recuperar diners. Demano també a tots aquests paciència i comprensió. Que ningú es “passi” amb els “forats” legals. Atentament, Miquel CALSINA GORDI.

jueves, 3 de enero de 2013

FÒRUM - 40.000 EUROS

EL PROBLEMA DELS 40.000 EUROS. Em refereixo a l’article 5 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, que resumeixo : No tenen la consideració d’empresaris a l’efecte d’aquest impost (excepte que manifestin de forma expressa la voluntat de ser-ho) : Quan facin lliuraments de béns i prestacions de serveis que no superin la xifra anual de 40.000 euros. Aquí posaria un “No m’agrada”, si es tractés del facebook i existís la possibilitat de fer-ho. Sempre dic el mateix, tots els topalls, ja sigui per dalt o per baix es presten a problemes i confusions. Per posar un parell d’exemples, podem trobar comptables que facturin amb IGI al 4,5% i altres sense IGI. Taxistes amb IGI al 4,5% i altres sense. Atenció però a l’article 1 del Reglament (Decret del 24-10-2012 pel qual s’aprova el Reglament de l’impost general indirecte, que també resumeixo : En el període de declaració de liquidació en què es depassi el llindar referit, l’obligat tributari ha de regularitzar el tractament tributari de les operacions efectuades durant tot l’any natural. Seguint el mateix exemple, els comptables hauran de retrocedir les seves factures, cobrant el 4,5% als seus clients, per declarar, liquidar i pagar l’estat. Ho podran cobrar ? Els seus clients estaran d’acord ? Més complicat ho tindrien els taxistes, en el cas d’esser afortunats sobrepassant els 40.000 euros, a qui aniran a cobrar el 4,5% ? Aquesta consideració de no empresari, si la xifra anual no supera els 40.000 euros, pot dur al frau de cobrar el 4,5% als clients i no fer cap declaració, ni liquidació, ni cap pagament. Una bona “propina”... Sens dubte, un problema més de la Llei de l’IGI, que s’afegeix a molts altres, que hauran de ser rectificats. Aquesta Llei haurà de suportar unes quantes modificacions, que espero es facin de manera eficaç, ràpida però amb calma. I sobretot, abans de imposar sancions. Atentament, Miquel CALSINA GORDI.