miércoles, 13 de febrero de 2013

PAPERASSA... Abans de final de mes, declaració i inventari dels estocs que han suportat IMI. i poden ser descomptats, obtenint un crèdit fiscal. Abans d’acabar el mes de març : declaració d’ISI del segon semestre 2.012. (Si, ja ha estat substituït per l’IGI, però encara ens manca un pagament de l’any passat. Per alguns també una declaració). Abril, declaració de l’IRNR del primer trimestre del 2.013. Juliol, en plenes vacances per alguns : Dipòsit de comptes o declaració jurada, declaració de l’IAE (o de l’IS), més la corresponent declaració d’IGI. I TOT AIXÒ EN “PAPER”. No és normal... Tant la confecció de tota aquesta paperassa com el seu control és del tot complicat, en alguns casos fins i tot inviable. La confecció, l’haurem de fer, quin remei. I la dipositarem, tal i com ha de ser. Una altra cosa serà el control. Veig del tot impossible que tota aquesta paperassa que s’acumularà en les oficines administratives es pugui controlar adequadament. Haurem fet la feina, haurem complert amb el que diuen les lleis, però dubto molt que tot plegat tingui el degut control. Com sempre, se’ns quedarà cara de “tontos” als que complim les lleis i un “riure” de orella a orella a tots aquells que no compleixen les lleis i no els passa absolutament res. Personalment, no aconsellaré mai cap dels meus clients, possibles clients, o simplement “consultors”, que no respectin les lleis, però molts cops em quedo amb unes “ganes” de fer-ho... Tant les empreses com el mateix Govern anem acumulant una paperassa que ja no sabem ni on posar. Amb la obligació comptable de conservar els darrers sis anys, s’agreuja considerablement el “problema”. Demano : No seria possible fer-ho tot via telemàtica ? declaracions, inventaris, dipòsits, factures, certificats, etc... Ja sé que es comença a acceptar alguna “coseta”, però no n’hi ha prou. A banda de la gran quantitat de visites que hem de fer a Tràmits, a l’Administració Tributària, als Comuns... Atentament, Miquel CALSINA GORDI.

miércoles, 6 de febrero de 2013

L’IGI I LA FACTURA COMPLERTA. Ja tenim l’IGI en vigor i existeixen encara moltes empreses que no han entès com han de emetre les seves factures als empresaris o professionals. Els comptables ens estem trobant amb moltes factures que no compleixen els requisits suficients per a ser vàlides en les liquidacions. La Llei és molt clara, és necessària una factura “complerta” per comptabilitzar adequadament i efectuar la corresponent deducció com a factura “rebuda” : “5. Les factures completes han de contenir les dades i han de complir els requisits següents: a ) Número i, si escau, sèrie. b ) Data d’emissió. c ) Data de l’operació si es merita en un període de liquidació diferent del que correspon a la data d’emissió. d ) Noms i cognoms, raó o denominació social completa de l’emissor i el destinatari de l’operació. e ) Domicili de l’obligat tributari i el destinatari de l’operació. Si disposen de diversos llocs fixos de negoci, cal indicar el lloc en què s’ha dut a terme el lliurament de béns o la prestació de serveis i, respectivament, el lloc de destí efectiu, sempre que aquesta referència sigui rellevant per determinar el règim de tributació. f ) Número de registre tributari (NRT) assignat per l’Administració andorrana o, si escau, el número d’identificació assignat pel país de residència de l’empresari o el professional, tant de l’emissor com del destinatari de l’operació. g ) Descripció de l’operació. h ) Base de tributació, tipus de gravamen aplicat, quota de l’impost repercutit i import total de l’operació. i ) En el supòsit que l’operació no meriti l’impost general indirecte, indicació del precepte que empara la no-tributació.” Penso que queda molt clar el que és necessari. Doncs bé, supermercats, bancs, comerços, parapúbliques, mútues elèctriques, Comuns, arrendadors, el mateix Govern, duana ... i altres, encara no ho han entès i emeten factures “simplificades”, “tiquets”, o simplement albarans o rebuts bancaris que no serveixen als comptables per efectuar la corresponent deducció per IGI suportat.